Pravna obvestila | Lekofusin

It looks like you are using an older version of Internet Explorer which is not supported. We advise that you update your browser to the latest version of Microsoft Edge, or consider using other browsers such as Chrome, Firefox or Safari.

Pogoji za uporabo spletnih strani

SPLOŠNO

Poslanstvo farmacevtske družbe Lek kot mednarodne farmacevtske družbe je prispevati k zdravju in višji kakovosti življenja ljudi. Te spletne strani so oblikovane z namenom omogočiti splošne informacije o družbi Lek in njenemu poslovanju ter določene informacije v zvezi z njenimi proizvodi in storitvami. Zato vas prosimo, da natančno preberete te pogoje za uporabo, ki se nanašajo na vsakogar, ki obišče to spletno stran. Če boste še naprej uporabljali to spletno stran, ste pristali na ta pravila.

Lekove informacije na teh spletnih straneh so dane izključno v splošno izobraževalne in informativne namene. Določene informacije na teh spletnih straneh vsebujejo tudi splošne podatke o Lekovih proizvodih in so tudi namenjene le splošni predstavitvi proizvoda, zato vsebujejo samo osnovne podatke. Dostop do podatkov o nekaterih proizvodih, predvsem tistih, ki se lahko izdajajo samo na recept, je omejen v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje zdravil. Nobena informacija o posameznem proizvodu, vsebovana na Lekovih spletnih straneh, ni podana in tudi ni mišljena kot nadomestilo za medicinske nasvete, navodila za zdravljenje ali priporočila zdravstvenih delavcev. Pomembno je, da v zvezi s svojimi individualnimi zdravstvenimi in medicinskimi potrebami upoštevate nasvet svojega zdravnika in drugih zdravstvenih delavcev. Zato vas prosimo, da si pred uporabo kateregakoli zdravila, o katerem govorimo na tej spletni strani natančno preberete navodilo in se o tveganju in neželenih učinkih posvetujete z zdravnikom ali farmacevtom.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene in se jih ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Dokumentov, objavljenih na teh spletnih straneh, se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez izrecnega pisnega dovoljenja Leka. Na vsaki reprodukciji ali primerku vsebine teh spletnih strani mora biti znak: “ © 2001 Lek d.d., Ljubljana – Vse pravice pridržane.” Lek aktivno uveljavlja pravice do intelektualne lastnine v največjem možnem obsegu, ki ga omogoča zakonodaja. Na prošnjo posameznega prosilca lahko Lek izda soglasje za objavo dela vsebin (reprodukcijo) tudi v komercialne namene. V prošnji mora prosilec obvezno navesti, katere vsebine želi reproducirati in s kakšnim namenom. Lek bo v vsakokratnem soglasju določil pogoje, ki jih mora v primeru reprodukcije izpolnjevati prosilec. Če prosilec pogojev ne bo izpolnjeval, je soglasje neveljavno in mora vsebine umakniti nemudoma po prejemu Lekovega obvestila Leka o neizpolnjevanju pogojev.

Vsa imena proizvodov in storitev, ki se pojavljajo v besedilu na teh spletnih straneh v tisku, ki je drugačen od ostalega tiska ali s simbolom, znamko ali znakom, vključno z Lekovim logom, so registrirane znamke, katerih imetnik ali uporabnik licence je Lek ali njegove povezane družbe. Uporaba teh znamk je izrecno prepovedana, razen v primerih, ki so določeni v tem besedilu.

Ker je Lek mednarodna farmacevtska družba z internacionalnim poslovanjem, so lahko določene informacije za posamezne obiskovalce teh spletnih strani neprimerne. Zaradi različne zakonodaje, regulatornih predpisov in zdravniških praks se lahko zgodi, da informacije, ki so bile oblikovane na teh spletnih straneh ali informacije o proizvodih na teh spletnih straneh, ne bodo primerne za obiskovalce teh spletnih strani iz določenih držav.

Tako se na primer lahko znamke, uporabljene za posamezne proizvode, razlikujejo po posameznih državah. Prav tako lahko regulatorni organi v posameznih državah izdajo dovoljenje za promet proizvodov z različnimi indikacijami, doziranji in/ali omejitvami. Če zato Lekovi proizvodi, programi in/ali storitve, o katerih je podana informacija na teh spletnih straneh, niso razpoložljivi v vaši državi, to ne pomeni, da Lek objavlja namero za poslovanje s temi proizvodi, programi in/ali storitvami v vaši državi. Prav tako obiskovalcem teh spletnih strani Lek ne more podati določenih informacij o zdravilih na recept, upoštevajoč zakonodajo, ki je specifična za različne jurisdikcije. Zato vam svetujemo, da se v zvezi z informacijo o razpoložljivosti proizvoda v vaši državi in/ali o tveganju in neželenih učinkih zdravila še pred uporabo posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

Čeprav je in bo Lek s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju teh spletnih strani storil vse, da bi se prepričal, da so informacije na teh spletnih straneh res točne in podatki ažurni, za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in ne prevzema nikakršne odgovornosti. Lek si tudi pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino teh spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog ter brez predhodnega opozorila. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

NITI LEK NITI KATERAKOLI DRUGA PRAVNA ALI FIZIČNA OSEBA, KI JE SODELOVALA PRI NASTANKU IN IZDELAVI TEH SPLETNIH STRANI, V NOBENEM PRIMERU ZATO NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNOKOLI ŠKODO, KI BI IZHAJALA IZ ALI BI BILA V ZVEZI Z OBSTOJEM, DOSTOPOM DO IN/ALI UPORABO TEH SPLETNIH STRANI IN/ALI INFORMACIJ, KI JIH TE SPLETNE STRANI VSEBUJEJO IN/ALI ZARADI NEMOŽNOSTI UPORABE INFORMACIJ NA TEH SPLETNIH STRANEH IN/ALI KAKRŠNEKOLI NAPAKE ALI POMANJKLJIVOSTI V NJIHOVI VSEBINI, NE GLEDE NA TO, ČE SO BILI OBVEŠČENI O MOŽNOSTI TAKE ŠKODE.

Te spletne strani nudijo tudi povezave s spletnimi stranmi tretjih in/ali vsebujejo informacije o tretjih. Ker določeni linki na tej strani vodijo do virov, ki se nahajajo na strežnikih, ki jih vzdržujejo tretje osebe, nad katerimi Lek nima nadzora, Lek ne more jamčiti in tudi ne prejemati ali posredovati pritožb glede točnosti katerekoli spletne strani, za katero nudi link ali referenco. Linke do drugih spletnih strani nudi Lek le kot ugodnost za uporabnike Lekovih spletnih strani.

Veliko izobraževalnega materiala in programov na naših spletnih straneh je oblikovano tako, da podpira vaše cilje osebnega zdravja in dobrega počutja, saj je naš cilj, da vam pomagamo pri uresničevanju ciljev zdravega življenja s pomočjo pozitivnih življenjskih navad in s pravilno uporabo naših proizvodov.

Če bi se katerikoli obiskovalec Lekove spletne strani odzval s kakršnimikoli informacijami, bodo take informacije veljale za nezaupne in nezaščitene, pri čemer Lek v zvezi z njimi ne bo imel nikakršne odgovornosti ter jih bo lahko prosto uporabljal, razmnoževal, razkrival in/ali širil drugim brez omejitev in brez navedbe vira, vključno, vendar ne omejeno, z idejami, koncepti, znanji, izkušnjami ali tehnikami, ki jih bodo take informacije vsebovale, za kakršenkoli namen, vključno, vendar ne omejeno, za razvoj, proizvodnjo in trženje proizvodov, ki vsebujejo take informacije, razen v primeru izrecne navedbe obiskovalca, da naj se posredovane informacije štejejo za zaupne in/ali izrecne navedbe o prepovedi uporabe posredovanih informacij.

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

V tej Izjavi o varstvu osebnih podatkov so opisani načini, na katere Lek farmacevtska družba d.d. pridobiva, hrani in uporablja informacije o posameznikih, ki obiščejo to spletno stran. KO UPORABLJATE TO SPLETNO STRAN, HKRATI SOGLAŠATE S PRIDOBIVANJEM IN UPORABO INFORMACIJ NA NAČIN, KI JE DOLOČEN S TO IZJAVO O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV. POTRJUJETE, DA STE SEZNANJENI Z MOŽNOSTJO, DA LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA D.D. TO IZJAVO PO LASTNI PRESOJI IN BREZ PREDHODNEGA OBVESTILA OBČASNO SPREMENI, PRILAGODI, DODA ALI ODSTRANI OZIROMA DRUGAČE POSODOBI. Vendar pa bomo vaše osebne podatke vedno obravnavali v skladu z Izjavo o varstvu osebnih podatkov, ki je bila v veljavi v času, ko so bili podatki pridobljeni. O vseh spremembah te Izjave bomo poročali na tej spletni strani, da boste v celoti seznanjeni s tem, kakšne podatke zbiramo, kako jih uporabljamo in pod katerimi pogoji jih je dovoljeno razkriti. Lekova Izjava o varstvu osebnih podatkov se nahaja na naši domači strani, na voljo pa je tudi na vseh straneh, kjer se zahtevajo Osebni podatki. Na takih mestih so lahko po potrebi navedena tudi dodatna pojasnila glede namena njihove uporabe.

Jamčenje varstva podatkov

Izraz “Osebni podatki” se v tej Izjavi uporabljajo za podatke, kot so na primer vaše ime, rojstni datum, naslov elektronske pošte, poštni naslov ali telefonska številka, na osnovi katerih vas je mogoče identificirati. V večini primerov bomo vaše Osebne podatke obravnavali tako, kot je opisano v tej Izjavi. Vendar pa si pridržujemo pravico do dodatne obravnave v obsegu, ki ga omogoča ali zahteva zakon, ali v obsegu, ki je potreben v primeru sodne ali kazenske preiskave. V naslednjih poglavjih so opisani načini in čas pridobivanja Osebnih podatkov.

Namen uporabe Osebnih podatkov

Večina naših služb ne zahteva nikakršne registracije, ampak vam omogoča obisk naše spletne strani, ne da bi morali pri tem razkriti svojo identiteto. Vendar pa bodo nekatere službe morda od vas zahtevale vaše Osebne podatke. Če se v takih primerih odločite, da nekaterih izmed njih ne boste razkrili, se lahko zgodi, da ne boste imeli dostopa do določenih delov spletne strani in do odziva na vaše povpraševanje. Vaše Osebne podatke bomo lahko pridobili in uporabljali, da vam bomo lahko zagotovili izdelke in storitve, vam zanje izdajali račune, tržili izdelke in storitve, za katere menimo, da so za vas zanimivi, ali pa z vami komunicirali v druge namene, ki bodo razvidni na podlagi okoliščin ali o katerih vas bomo obvestili, ko bomo od vas pridobili Osebne podatke.

Nerazkrivanje Osebnih podatkov

Vaših Osebnih podatkov ne bomo prodajali, posredovali ali drugače pošiljali tretjim, razen v primerih in obsegu, ki jih določa ta Izjava. Vaše Osebne podatke lahko razkrijemo drugim odvisnim družbam Novartisa, ki so se obvezale, da bodo z njimi ravnale v skladu s to Izjavo. Osebni podatki se lahko prenesejo tudi na tretje, ki poslujejo za nas ali v našem imenu, za nadaljnjo obdelavo v skladu z namenom, za katerega so bili podatki v osnovi pridobljeni, ali pa se lahko obdelajo na druge zakonite načine, na primer za dobavo storitev, vrednotenje uporabnosti te spletne strani, trženje, upravljanje s podatki ali tehnično podporo. Te tretje strani so se s pogodbo, ki so jo sklenile z nami, obvezale, da bodo Osebne podatke uporabljale zgolj za dogovorjene namene ter jih ne bodo prodajale in razkrivale tretjim, razen v obliki ali obsegu, ki ga zahteva zakon, ki ga dovoljuje Novartis ali pa ga določa ta Izjava.

Osebni podatki, ki bi jih od vas pridobili, se lahko prenesejo na tretjo stranko tudi v primeru prodaje, odstopa pravic ali prenosa podjetja ali njegovega dela na tej lokaciji in z njim povezanih podatkov o kupcih. V tem primeru bi od kupca, prevzemnika pravic ali prevzemnika podjetja zahtevali, da z Osebnimi podatki ravna v skladu s to Izjavo. Osebni podatki se lahko tretjim razkrijejo tudi, če to od nas zahteva veljavna zakonodaja, sklep sodišča ali vladni predpis oziroma če je razkritje sicer potrebno v podporo kazenski ali sodni preiskavi ali postopku v Sloveniji ali v tujini.

Pravica do dostopa, popravkov in ugovora

Ko Osebne podatke obdelujemo, vedno v razumnem obsegu poskrbimo za to, da so točni in posodobljeni za namen, za katerega so bili pridobljeni. Imeli boste možnost ugovora proti obdelavi svojih Osebnih podatkov, če obdelava ni smotrno potrebna za pravno utemeljen poslovni namen, kot je opisano v tej Izjavi ali v skladu z zakonom. V primeru neposrednega elektronskega trženja vam bomo zagotovili način, kako se lahko izključite iz prejemanja elektronskih reklamnih sporočil oziroma način, da se vanj vključite, če to zahteva zakon. Če se želite na nas obrniti glede naše uporabe vaših Osebnih podatkov ali pa nasprotovati obdelavi teh podatkov, nam pišite po elektronski pošti na [email protected] . Če se boste obrnili na nas, napišite ime spletne strani, na kateri ste dali svoje podatke, in konkretne informacije, za katere želite, da jih popravimo, posodobimo ali izbrišemo, hkrati pa se ustrezno identificirajte. Zahtevki za izbris bodo obravnavani v skladu z veljavnimi zakonskimi in etičnimi zahtevami glede poročanja, vlaganja ali hranjenja dokumentov, ki nas obvezujejo.

Varnost in zaupnost

Da bi zagotovili varnost in zaupnost Osebnih podatkov, ki jih pridobivamo na spletu, uporabljamo podatkovne mreže, ki so med drugim standardno zaščitene s požarnim zidom in geslom. V času upravljanja z vašimi Osebnimi podatki bomo ravnali v skladu s posebnimi ukrepi, ki smo jih oblikovali za zaščito podatkov pred izgubo, zlorabo, nedovoljenim dostopom, razkritjem, spreminjanjem ali uničenjem.

Prenos podatkov v tujino

Smo sestavni del skupine Novartis, globalne skupine podjetij, ki ima baze podatkov v različnih državah; nekatere od njih upravlja lokalno podjetje skupine Novartis, nekatere pa tretji v njegovem imenu. Vaše podatke lahko prenesemo na eno od podatkovnih baz Skupine izven vaše matične države, lahko tudi v države, ki morda za vaše podatke ne zahtevajo take stopnje zaščite kot jo zagotavlja vaša država in sicer v skladu z veljavno zakonodajo.

Prav tako je skupina Novartis sprejela Zavezujoča poslovna pravila (Novartis Binding Corporate Rules) – sistem načel, pravil in orodij, ki jih omogoča evropska zakonodaja, v prizadevanjih za zagotovitev učinkovite ravni varstva podatkov, zlasti v zvezi s prenosom osebnih podatkov izven Evropskega gospodarskega prostora in Švice.

“Piškotki”

Ob prvem obisku naših spletnih strani za strokovno javnost, boste obveščeni o možnosti prejema oz. namestitve piškotkov v vaš brskalnik. S klikom na gumb “soglašam” potrdite vašo odločitev o tem ali piškotke želite prejeti ali ne. Šele ko boste s klikom na gumb “soglašam” potrdili vašo odločitev glede namestitve piškotkov, bo naša spletna stran le- te tudi uporabila. V primeru, da kasneje želite vašo odločitev spremeniti in zavrniti takšno obdelavo vaših podatkov, nam to prosimo sporočite po elektronski pošti na: [email protected].

Osebni podatki in otroci

Večina storitev, ki je na voljo na tej spletni strani, je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Vsak posameznik, ki želi pridobiti informacije o zdravilu, ki je indicirano za uporabo pri otrocih, mora imeti najmanj 18 let. Osebnih podatkov ne bomo zavestno pridobivali od mladoletne osebe ter jih uporabljali ali razkrivali, ne da bi poprej preko direktnega stika (ne v elektronski obliki) pridobili soglasje staršev ali skrbnika. Staršem bomo posredovali (i) obvestilo o posameznih vrstah osebnih podatkov, ki jih od mladoletnika pridobivamo, in jim zagotovili (ii) možnost, da nasprotujejo zbiranju, uporabi ali shranjevanju tovrstnih podatkov v prihodnje. Novartis na tem področju deluje v skladu s predpisi, ki urejajo zaščito otrok.

Povezave na druge spletne strani

Ta Izjava velja samo za to spletno stran, ne velja pa za spletne strani, ki so v lasti tretjih. Posredujemo lahko povezave na druge spletne strani, za katere menimo, da so za naše obiskovalce zanimive. Prizadevamo si, da bi bile te spletne strani čimbolj kvalitetne. Vendar pa zaradi narave Interneta ne moremo jamčiti enakega nivoja zasebnosti tudi na spletnih straneh, na katere se povezujemo oziroma ne moremo biti odgovorni za vsebino drugih strani, razen svoje. Izjava ni namenjen spletnim stranem, ki niso Novartisove.

ODKRIJ VEČ